koszyk

0 / 0,00 

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Flawdress

 

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego działającego pod adresem: flawdress.com (zwanego dalej Sklepem).
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających z dostępu do Sklepu, przekazanych w związku ze składaniem Zamówień, jest
 3. Ilekroć w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:
 • Sprzedawca – Flawdress Sp. z o.o., adres strony internetowej: flawdress.com adres poczty elektronicznej: kontakt@flawdress.com;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie, po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu;
 • Umowa – każda umowa, w tym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą, o treści zgodnej z Regulaminem Sklepu;
 • Regulamin Sklepu – dokument opisujący warunki zawierania i wykonywania Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, a także zasady składania reklamacji i odstąpienia od Umowy, dostępny do pobrania na stronie internetowej www.flawdress.com;
 • Towary lub Usługi – wszelkie świadczenia Sprzedawcy na rzecz Klienta wykonywane w ramach Sklepu, opisane w Regulaminie Sklepu;
 • Zamówienie – wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, określającego rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy albo oświadczenie woli Klienta złożone telefonicznie określające rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy;
 • Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu;
 • Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422);
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 2. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 • 2.

ZASADY I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, w celu realizacji Umowy, w tym prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz marketingu i promocji usług własnych.
 2. Sprzedawca przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie podczas składania Zamówienia:
  • nazwisko i imię;
 1. Klient może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Sprzedawcy oraz od jego kontrahentów. Klient w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 2. Sprzedawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
  • utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa;
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególnościci ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • zachowuje poufność danych osobowych.
 3. Po upływie 180 (stu osiemdziesięciu) dni od daty realizacji Zamówienia (dostarczenia zamówienia do Klienta) Sprzedawca usuwa ze swoich baz danych wszelkie dane osobowe Klienta podane w Zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 4. Po zakończeniu korzystania ze Sklepu przez Klienta Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta, z wyjątkiem tych danych, które są:
  • niezbędne do rozliczenia Umowy;
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu lub oferowanych w ramach Sklepu Usług;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 5. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu, w szczególności Sprzedawca przekazuje dane osobowe Dostawcy w celu realizacji Dostawy.

 

 • 3.

INNE DANE O KLIENCIE I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu i oferowanych w ramach Sklepu Towarów lub Usług, w szczególności takie jak:
  • oznaczenia identyfikujące Klienta, w tym jego adres e-mail;
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  • informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usługi lub nabyciu Towaru.
 2. Sprzedawca oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Sklepie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne w celu gromadzenia danych o aktywności Klienta i jego zachowaniach w Sklepie.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Sklepie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania Usługami lub Towarami oraz treściami zamieszczanymi w Sklepie oraz ulepszaniem jego zawartości oraz Usług świadczonych w jego ramach.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu przy użyciu urządzeń przenośnych, Sprzedawca może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze Sklepu.
 5. Sprzedawca nie stosuje w ramach Sklepu plików cookies.

 

 • 4.

PRAWA KLIENTA

 1. Sprzedawca zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Klientom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.
 2. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył warunki korzystania ze Sklepu lub z jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a dane osobowe Klienta są Sprzedawcy niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Sprzedawcy uniemożliwia realizację Zamówienia i stanowi podstawę rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W celu realizacji praw opisanych w ustępach poprzedzających Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z przedstawicielstwem Sprzedawcy pod adresem Flawdress Sp. z o.o., ul.Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław, lub na adres e-mail: kontakt@flawdress.com.

 

 • 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona internetowa Sklepu może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę prywatności i sposoby ochrony danych osobowych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Sklepu.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Klienci będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Sklepu.
 4. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, opisane w niniejszym dokumencie.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

RABAT 10%

Pierwsza dowiedz się o wyjątkowych ofertach, nowościach i specjalnych promocjach.