koszyk

0 / 0,00 

Regulamin Sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Flawdress.com

 

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz zasady prowadzenia przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej towarów w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem: www.flawdress.com (zwanego dalej Sklepem).
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
  • ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800).
 3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:
 • Sprzedawca – Flawdress Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 62/12/2 53-413 Wrocław, adres strony internetowej: www.flawdress.com, adres poczty elektronicznej: kontakt@flawdress.com;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie, po zaakceptowaniu Regulaminu;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zawierana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta oferowanych przez Sprzedawcę towarów za zapłatą Ceny, powiększonej o koszty wysyłki;
 • Cena – określona w złotych polskich kwota zapłaty brutto (uwzględniająca podatki), należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 • Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w Zamówieniu;
 • Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w e-Księgarni w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93);
 • Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W wypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
 • Zamówienie – wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, określającego rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży albo oświadczenie woli Klienta złożone mailowo określające rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

 • 2.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU Flawdress

 1. Warunkiem dokonania zakupów w e-Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • podawania w Zamówieniu danych prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Polityką Prywatności;
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
 • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w wypadku Umowy Sprzedaży.
 1. Sprzedawca udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 pod adresem e-mail: kontakt@flawdress.com.

 

 • 3.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez
  formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu: www.flawdress.com. Możliwe jest także złożenie Zamówienia poprzez kontakt mailowy pod adresem: kontakt@flawdress.com. Zamówienie może zostać złożone tylko przez Klienta, który zaakceptuje Regulamin i Politykę Prywatności
 2. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności Sprzedawcy dokonywana jest poprzez wyraźne oświadczenie złożone w formularzu Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 3. Przystępując do składania Zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Zamówienia składane poprzez formularz Zamówienia na stronie internetowej Sklepu wymagają rejestracji konta użytkownika. Zamówienia te można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 6. Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia kosztu wybranego sposobu Dostawy.
 7. Po złożeniu zamówienia poprzez formularz Zamówienia na stronie internetowej Klient otrzymuje na podane konto e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z potwierdzeniem treści zawartej umowy.
 8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje:
  • w przypadku wyboru przez Klienta płatności za towar za pobraniem (przy odbiorze) – w chwili potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia;
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem lub kartą kredytową – w chwili wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. W wypadku odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, wysyłając wiadomość na jego adres e-mail.
 10. Sprzedawca, realizując Zamówienie, wystawia dowód wydania towaru, który załączany jest do przesyłki towaru na adres Klienta. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia dowodu wydania towaru, Klient ma prawo anulowania Zamówienia lub zmiany danych podanych w Zamówieniu. Anulowanie lub zmianę Zamówienia należy zgłosić elektronicznie na adres email: kontakt@flawdress.com

 

 • 4.
  CENY I PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny podane w Sklepie nie obejmują kosztów Dostawy.
 3. Cena podana przy każdym towarze jestobowiązująca w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen towarów. Ceny podane w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta i Sprzedawcę wiążące.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona jest każdorazowo w po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu Dostawy oraz sposobu płatności poprzez wyświetlenie informacji podsumowującej Zamówienie na stronie internetowej Sklepu.
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie internetowej Sklepu;
  • płatność za pomocą karty płatniczej;
  • płatność za pobraniem: płatność dokonywana jest Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (odbiorze towaru).

 

 • 5.

DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy. Stosowane przez Sprzedawcę metody dostawy wymienione są na stronie internetowej Sklepu oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją przez Klienta.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00, w soboty po godzinie 15:00 oraz w niedziele i święta (w wypadku Zamówień składanych na stronie internetowej Sklepu), wysyłane sąw najbliższym dniu roboczym.
 4. W wypadku dużej ilości Zamówień w danym okresie, w szczególności w okresach świątecznych lub wakacyjnych termin realizacji Zamówienia może wydłużyć się do siedmiu dni.
 5. Przesyłka z zamówionymi towarami dostarczana jest za pośrednictwem Dostawcy na adres podany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawa nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 7. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 8. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności pracownika Dostawcy stanu przesyłki oraz – w wypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dokument sprzedaży.
 10. Koszty Dostawy ponosi Klient tylko wówczas, gdy dokonuje wyboru płatności za pobraniem (przy odbiorze przesyłki).
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów Dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy wskazane w Zamówieniu złożonym przez Klienta pozostają dla Klienta wiążące.
 12. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są na stronie internetowej Sklepu oraz wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją przez Klienta.

 

 • 6.

REKLAMACJE TOWARU

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 2. Sprzedawca gwarantuje wysoką jakość oferowanych przez siebie towarów oraz ich skuteczność. Jeśli towar nie spełni oczekiwań Klienta, Klient może odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty Dostawy. Forma odstąpienia i zasady zwrotu opisane są w § 7 Regulaminu.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Jeśli towar zakupiony u Sprzedawcy jest wadliwy, Klient może złożyć u Sprzedawcy reklamację. Reklamacja może zostać złożona na Formularzu Reklamacji stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Reklamacja w postaci elektronicznej powinna zostać wysłana na adres e-mail: kontakt@flawdress.com lub – w wypadku reklamacji pisemnej – na adres przedstawiciela Sprzedawcy: Flawdress Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław.
 7. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 9. W wypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi także udokumentowane koszty przesyłki reklamowanego towaru do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 • 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Termin 14 dni do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta (od dnia Dostawy).
 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: kontakt@flawdress.com. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty odesłania towaru w wysokości kosztów najtańszego zwykłego sposobu Dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.
 9. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego towaru tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Konsument.
 10. Zwracany towar wraz z dołączonym dowodem zakupu należy odesłać na adres: Flawdress Sp. z o.o., ul. Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław.

 

 • 8.

INFORMACJE O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie w ramach Sklepu usługi elektroniczne polegające na składaniu Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży.
 2. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Klient może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługę składania Zamówień w ramach Sklepu, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 4. Sprzedawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi, a także potwierdzenie faktu przystąpienia Klienta do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania.
 6. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.
 7. Celem skorzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy:
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
 • sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
 1. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach mobilnych.

 

 • 9.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA JAKOŚĆ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane awarią systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu oraz opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu danych.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klienta. W szczególności Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 3. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług elektronicznych na adres e-mail: kontakt@flawdress.com lub – w wypadku reklamacji pisemnej – na adres Sprzedawcy: ul. Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację, w tym jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 • 10.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W wypadku, gdy Klient będący Konsumentem składa reklamację co do jakości zakupionego towaru, a Sprzedawca nie uzna roszczenia, Konsument może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  • postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  • wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  • interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 • 11.

DANE OSOBOWE

 1. Z chwilą złożenia Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umów zawieranych ze Sprzedawcą.
 2. Informowanie Klienta przez Sprzedawcę o akcjach promocyjnych i prowadzenie działań marketingowych poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia wymaga odrębnej zgody Klienta.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana danych osobowych Klientów opisane są w Polityce Prywatności.

 

 • 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona internetowa i serwis flawdress.com stanowi własność Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian jej funkcjonalności, celem poprawy jakości świadczonych usług oraz do zmiany interfejsu w całości lub w części. Nazwa serwisu, logo, zasady działania, jego elementy graficzne, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod źródłowy oraz bazy danych Sprzedawcy podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 17 maja 2006r. r., Dz. U. Nr 90, poz. 631), ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.  – Prawo własności przemysłowej (t. j. z dnia 17 września 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. W wypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści informację o tej zmianie na stronie głównej Sklepu. Informacja ta umieszczona będzie na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 21 dni.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem _______________. Klienci mogą w każdym czasie przeglądać Regulamin, pobrać go w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk. Na każde żądanie Klienta Regulamin zostanie mu dostarczony drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie 10 lipca 2017 r.

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

                                                  FORMULARZ REKLAMACJI                                     

Flawdress Sp. z o.o.

ADRES DLA DORĘCZEŃ:

 1. Strzegomska 236A,

54-432 Wrocław

Dane zgłaszającego reklamację:

 

Imię i nazwisko:  __________________________________________

Reklamujący jest:

☐ konsumentem

☐ przedsiębiorcą

Numer PESEL (konsument): ____________________________________

Numer NIP (przedsiębiorca): ____________________________________

Adres zamieszkania (konsument): ________________________________

Adres siedziby (przedsiębiorca): __________________________________

Adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby: ___

_________________________________________________________________

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ___________________________________

Telefon: __________________________________________________________

Numer reklamowanego zamówienia: ____________________________________

Data nabycia reklamowanego towaru: ___________________________________

Data otrzymania towaru: _____________________________________________

 

Oświadczam iż podany w formularzu adres mailowy jest przeze mnie używany i stanowi zwykły środek komunikacji. Równocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej reklamacji na wskazany adres elektroniczny, ze skutkami doręczenia.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Flawdress Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji reklamacji. Wiem, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania.

 

Oświadczenie dotyczące reklamacji towaru

Rodzaj reklamowanego towaru: ______________________________

Data stwierdzenia wad: _____________________________________

Dokładny opis wad i okoliczności ich powstania oraz wykrycia:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Określenie żądania zgłaszającego reklamację: ______________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

______________________

data i podpis Klienta

(w wypadku zgłoszenia elektronicznego należy wpisać imię i nazwisko oraz datę)

 

 

 

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Prawo odstąpienia od umowy – pouczenie

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszego przedstawiciela w Polsce pod adresem: ul. Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław, adres poczty elektronicznej kontakt@flawdress.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: ul. Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

(wzór formularza)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w wypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Flawdress Sp. z o.o.

ADRES DLA DORĘCZEŃ:

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*).

*proszę skreślić niepotrzebny fragment oraz uzupełnić dokument o wymagane elementy informacyjne

 

 

Informacje:

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Data:

 

______________________________________

podpis konsumenta(-ów)

(wymagany tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

RABAT 10%

Pierwsza dowiedz się o wyjątkowych ofertach, nowościach i specjalnych promocjach.